Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Chess House.

Lørdag d. 23. marts 2019 kl. 15:00. i Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra formanden
3. Aflæggelse af revideret regnskab og budget af kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Formand: Den nuværende formand Sven Christensen genopstiller.

Bestyrelsesmedlemmer:

Peter Grove ønsker at stoppe i bestyrelsen, nyt bestyrelsesmedlem skal vælges.

Claus Vangsgård genopstiller til sin nuværende post i bestyrelsen.

Suppleant(er) til bestyrelsen skal vælges eller genvælges.

Valg af revisorer:

Valg af 1 revisor. Valg af 1 revisorsuppleant. Niels Danstrup og Torben Rosell modtager genvalg. Valg/genvalg af revisor suppleant: Poul Erik Nielsen.

Eventuelt: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest to uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Vel mødt!
Bestyrelsen for Chess House