Har Chess House en strategi?

Har Chess House en vision?

Har Chess House en ledelse?

Hvorfor er det ikke bare som for 3 år siden (2016)?

Hvad er JMC platformen?

Hvorfor laves der fundraising i Chess House?

Opfølgende spørgsmål til fundraisingaftalen

Er Chess House en frivillig forening eller et firma?

Hvordan er skattereglerne for udbetaling af honorarer og lignende?

Hvordan er økonomien i Chess House?

Hvorfor er arbejdet med børn og unge så vigtigt i Chess House?

Er alle lige i Chess House?

Har juniormedlemmer stemmeret?

Hvorfor ikke koncentrere sig om at aktivere skakspillerne i Aarhus?

Mangler du svar? Stil et nyt spørgsmål

– – –

Har Chess House en strategi?

Ja, for at sikre Chess Houses fremtidige overlevelse er vi i gang med en forandringsproces, der betyder at indtægtsgrundlaget ikke primært er salg i vores café, som er jævnt faldende år for år. I stedet er målet at sikre stabile indtægter fra alternativer, der giver mere mening i forhold til indsatsen.

1) Lokalt:

Første initiativ var opbygning af en række træningsprogrammer på alle niveauer.

Initiativet er lykkedes og giver nu en væsentlig indtægt til Chess House på årsbasis, både i form af brugerbetaling og diverse tilskud.

2) Nationalt:

Fundraising, der dels sikrer penge til projekter og dermed udvikling af Chess House aktiviteterne, dels styrker Foreningens synlighed udadtil, og dermed kan være med til at sikre flere medlemmer.

3) Internationalt:

Deltagelse i udviklingsprojekter i lande hvor Chess House kan bidrage med knowhow omkring brugen af skakken som et proaktivt værktøj i sociale sammenhænge. Hovedformålet er at gøre noget nyttigt med det, vi kan i Chess House, men derudover betyder det også, at en procentsats af evt. bevilgede beløb går til Chess House. Udsendte frivillige fra Chess House betales efter statens takster.

– – –

Har Chess House en vision?

Ja, Chess Houses vision er at arrangere og formidle gode skakoplevelser, lokalt, nationalt og internationalt. At bruge skakken som et værktøj til at opfylde flest muligt af de 17 verdensmål.

– – –

Har Chess House en ledelse?

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 mand inkl. formand og kasserer, og denne bestyrelse står for den daglige ledelse og drift af Chess House.

Der afholdes bestyrelsesmøder med passende mellemrum, typisk hver anden måned fremadrettet. Det er bestyrelsens pligt at være loyal overfor Chess House i de beslutninger, der tages. I det daglige er ledelsen fordelt på en række ansvarsområder i henhold til konstitueringen. Formanden tegner foreningen udadtil.

Bestyrelsen træffer beslutninger og indgår aftaler på vegne af Chess House i henhold til vedtægterne.

En forening regnes som en ”selvstændig juridisk person”. Det vil i praksis sige, at foreningen kan indgå aftaler og påtage sig forpligtelser på samme måde som personer eller virksomheder. Det betyder samtidig, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt ikke hæfter for eksempelvis foreningens økonomi.

Bestyrelsen kan først blive stillet personligt til ansvar over for foreningens forpligtelser, hvis nogen uden for foreningen lider et tab på grund af – eller i mangel af – bestyrelsen handlinger, og hvis foreningen ikke er i stand til at dække tabet selv. I de tilfælde kan den eller de, der har lidt et tab, rejse en sag om bestyrelsesansvar imod bestyrelsen. Og hvis de kan bevise, at tabet er forårsaget af bestyrelsens handlinger og kunne være undgået, så kan bestyrelsen blive dømt til personligt at betale erstatning. Kilde: Frivillighed.dk

– – –

Hvorfor er det ikke bare som for 3 år siden (2016)?

For 3 år siden var Chess House lukningstruet. Der var vigende medlemstal og omsætning, hvilket medførte et tab i 2016 på ca. 20% af egenkapitalen (se regnskab for 2016). Da omsætningen i vores cafe er faldet yderligere siden 2016 ville vi enten være lukket eller tæt på lukning på nuværende tidspunkt, hvis ikke vi havde ændret kurs.

Så det er helt forståeligt, at det for nogle kan synes fristende bare at gå tilbage til ”de gode gamle dage”, men det er næppe muligt at bringe fordums barsalg tilbage.

– – –

Hvad er JMC platformen?

JMC platformen giver børn og unge mulighed for at dyrke skak i et ”e-sports” miljø og sikrer at de kan fastholde interessen også i weekender og ferier. Ligeledes er JMC platformen et godt værktøj for både lærere og forældre i forhold til at undervise og guide børnene i skakverdenen.

JMC platformen er ejet og drevet af Chess House og vil fremover være et stort aktiv i forhold til at skabe kontakt til både børn og unge, samt lærere og forældre for at skabe bedre integration med de tilbud, der er i skakverdenen, eksempelvis vores egne JMC arrangementer, Børne GP turneringer etc. etc.

Projektet vil blive lanceret henover de kommende måneder overfor skoler og institutioner og vil for alvor gå i luften i august – september i forbindelse med skolestart.

Projektet er blevet finansieret af Aarhus Kommune, der har godkendt fuldførelsen af det.

– – –

Hvorfor laves der fundraising i Chess House?

Som beskrevet under strategien for Chess House er det en vigtig kilde til midler, der kan sikre fremtiden i Chess House, men også sikre, at vi kan afholde de mange aktiviteter, som sker i løbet af året.

Gennem det seneste år er der lavet ca. 40 ansøgninger om mangt og meget. Eksempelvis er der sendt mange til DSU på en lang række initiativer, som vi syntes kunne være spændende og meningsfulde. Indtil videre har vi fået positivt tilsagn til vores to GM turneringer og vores IM turnering. De samme turneringer har vi også ansøgt om støtte til hos 6. Hovedkreds og DSUS, som ligeledes har givet positivt tilsagn. 6. Hovedkreds har også fået en række ansøgninger på projekter, som der enten arbejdes på at realisere, eller som vi har fået afslag på. Så fokus i begyndelsen har været på det nære.

Når man arbejder med projekter, der skal finansieres via fundraising, skal man forvente, at man spilder ca. 75% af sin tid. D.v.s at man skal være både dygtig og heldig for at få hver fjerde ansøgning godkendt. Forarbejdet er omfattende, da der forventes, at der er researchet på området, der skal udarbejdes projektbeskrivelse samt budgetter, og ofte skal der også findes samarbejdspartnere. Uanset hvem man søger hos, forventes det, at man er velforberedt og seriøs. Man skal også være tålmodig, da der ofte er tale om en meget lang behandlingstid fra man søger, til man har et endeligt svar med et ja eller nej.

Et andet eksempel var en ansøgning til et energiselskab om omlægning af alt belysning i Chess House til LED, så vi både kunne få en mere behagelig belysning, og samtidig opnå en væsentlig besparelse på eludgiften og dermed miljøet. Der fik vi desværre afslag.

Ansøgningen til System B8 vedrørende inventar skete både skriftligt, men også i form af et møde for ligesom at få sat Chess House på landkortet hos dem, og det virkede tilsyneladende efter hensigten, for vi har jo fået, hvad vi bad om, og mange tak for det.

Alle ovenstående nævnte projekter og eksempler laves og ansøges uden beregning fra Formandens side.

I forbindelse med at fundraising blev foreslået på et bestyrelsesmøde i Chess House i foråret 2018, blev det drøftet, hvad der var ret og rimeligt. Alt hvad der var direkte skakrelateret eller projekter, som er nævnt ovenfor, skulle der ikke betales nogen form for honorar for. Til gengæld skulle der betales en procentsats på 30% på projekter der ikke faldt indenfor de ovennævnte kategorier. Efter alle havde haft mulighed for drøfte emnet og spørge ind til det i det omfang, man mente, der var behov for, valgte en fuldtallig bestyrelse enstemmigt at indgå aftalen. Da Formanden var inhabil er det bestyrelsen, der tegner Chess House i aftalen.

Aftalen kan ses HER.

– – –

Opfølgende spørgsmål til fundraisingaftalen

1) Kan udbetaling af provision skabe likviditetsproblemer i Chess House?

Bestyrelsen har godkendt aftalen og vurderet, at det var muligt at leve op til den.

Bestyrelsen arbejder altid hårdt for at sikre den bedst mulige likviditet uanset hvilke regninger, der skal betales, og hvornår de forfalder i forhold til eventuelle tilskud.

For eksempel betaler Chess House også husleje 4 gange årligt selvom 2/3 af lokaletilskuddet fra Aarhus Kommune først bliver udbetalt i november og december. Og Chess House afvikler også GM- og IM-turneringer selvom tilskuddene her til også først falder, når disse er afholdt.

2) Har Formanden ret til yderligere godtgørelse (et slags “gyldent håndtryk”) ved aftalens ophør?

Formanden har kun ret til den aftalte provision på 30% pr. bevilling. Hverken mere eller mindre. Såfremt en bevilling godkendes efter aftalens ophør på baggrund af ansøgningsarbejde foretaget inden aftalens ophør, giver aftalen Formanden ret til også at modtage provision af en sådan bevilling selvom aftalen er ophørt. Dette er ikke et gyldent håndtryk. Det er blot en måde hvorpå Chess House kan sikre sig, at fundraisingarbejdet fortsætter helt op til aftalens ophørt, mens Formanden kan sikre sig, at dette arbejde også honoreres, såfremt det er frugtbart for Chess House.

– – –

Er Chess House en frivillig forening eller et firma?

Et korrekt svar kræver desværre en tør gennemgang af lovstoffet.

Erhvervsstyrelsen definerer en frivillig forening ud fra flere kriterier:

  • Ikke forpligtet til at have CVR-nummer
  • Som udgangspunkt ingen afgifts- eller oplysningspligt
  • Ingen ansatte – gælder både A-skat og B-indkomst (for eksempel honorar til skaktrænere)
  • Opkræver ikke moms og har ingen momspligtig omsætning (maks. 50.000 kr./år)

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Chess House har et CVR-nummer, da Chess House bl.a. modtager lokaletilskud. Af samme grund har Chess House oplysningspligt og udarbejder hvert år et tilskudsregnskab, der indsendes til Aarhus Kommune.

Chess House har også oplysningspligt i forbindelse med driften af cafe- og barsalg (fødevarekontrol) samt i forbindelse med skaktræning (børneattester).

Chess House har ingen fastansatte, men Chess House udbetaler bl.a. honorar til skaktrænere. Disse betragtes som B-indkomst, som er indkomst, hvor modtageren selv indberetter og betaler skat af honoraret. Kilde: SKAT

Chess House har en omsætning i baren, der overstiger 50.000 kr. pr. år. Denne omsætning ville under normale omstændigheder være momspligtig, da der er tale om helt almindelige momsbelagte varer, men Chess House er en almennyttig forening og derfor fritaget efter reglerne om momsfritagelse. Kilde: SKAT

Når en forening helt eller delvist falder udenfor Erhvervsstyrelsens kriterier, er der tale om en såkaldt ikke-erhvervsdrivende forening. Foreningen bliver ikke forvandlet til et firma bare fordi den sælger varer eller betaler honorar til nogen.

En ikke-erhvervsdrivende forening og en almennyttig forening er ikke to forskellige ting. SKAT definerer en almennyttig forening ud fra formålet og anvendelsen af overskuddet. Barsalget i Chess House er i princippet en erhvervsmæssig aktivitet med en erhvervsmæssig indkomst, men fordi det er salg til medlemmerne og sker i forbindelse med foreningens aktiviteter, og overskuddet går til Chess House selv dvs. til foreningens medlemmer og foreningens formål, er det tilladt. Kilder: SKAT og Frivillighed.dk

Det endelige svar bliver derfor, at Chess House er hverken en frivillig forening eller et firma. Chess House er en ikke-erhvervsdrivende almennyttig forening.

– – –

Hvordan er skattereglerne for udbetaling af honorarer og lignende?

Dette er et kompliceret spørgsmål, og vi har konsulteret flere revisorer og søgt relevant information på nettet.

B-indkomst: Honorarer og lignende op til 1.500 kr. pr. person pr. år for udført arbejde for foreningen kan udbetales som B-indkomst. Modtageren selvangiver og betaler skat af beløbet. Foreningen har ikke indberetningspligt.

Dommerhonorar: Dommere kan modtage op til 250 kr. pr. kamp – dog højst 500 pr. dag. Beløbet er skattefrit. Foreningen har ikke indberetningspligt.

Refusion af udgifter: Befordrings- og anden rejsegodtgørelse kan udbetales skattefrit efter gældende regler og takster eller dækning af faktiske udgifter alt efter typen. Foreningen har ikke indberetningspligt.

Præmier: Kontante præmier og gavekort er også at betragte som B-indkomst. Foreningen har ikke indberetningspligt.

Kilde: intern og ekspert revisor samt vejledning om skattemæssige forhold i foreninger udarbejdet af DGI og DIF.
Læs evt. også mere om B-indkomst på SKATs hjemmeside HER.

– – –

Hvordan er økonomien i Chess House?

Økonomien i Chess House er god. Selvom barsalget er faldet i en årrække, har Chess House kørt med overskud i 2017 og 2018. Dette kan i særdeleshed tilskrives den voksende fokus på børn og unge, fordi både lokaletilskud og aktivitetsstøtte fra Aarhus Kommune er baseret på antallet af juniormedlemmer og deres aktiviteter.

Derudover har Chess House i forbindelse med JMC platformen modtaget et tilskud på 112.000 kr. fra det, der hedder Aktivitetspuljen. Projektet er godkendt af Aarhus Kommune, og pengene er efter godkendelsen udbetalt til Chess House.

– – –

Hvorfor er arbejdet med børn og unge så vigtigt i Chess House?

Fordi børn og unge ganske enkelt er fremtiden. Jo mere vi lykkes med at få dem ind i skakverdenen og efterfølgende formår at fastholde dem med spændende tilbud og aktiviteter, jo mere sikrer vi også, at Chess House har et sikkert grundlag for fremtiden. (Samtidig skulle det så også gerne betyde, at vi sikrer lokale klubber nye medlemmer i takt med, at børnene bliver dygtigere og derfor klar til at deltage i klublivet).

– – –

Er alle lige i Chess House?

Ved årsskiftet 2018/19 var vi 196 medlemmer i Chess House. Ca. 2/3 er børn og unge og ca. 1/3 er voksne. Mange er nye medlemmer, det siger sig selv, da vi glædeligvis har haft stor medlemstilgang bl.a. p.g.a. af de kampagner, vi har haft for at få nye medlemmer.

For at undgå enhver tvivl skal det fastslås, at alle medlemmer er lige i Chess House, uanset om man været medlem i mange år eller lige er kommet til. Uanset om man er juniormedlem, voksenmedlem eller æresmedlem.

Vi skal naturligvis behandle hinanden med gensidig respekt og generelt overholde de gældende husregler samt gældende vedtægter.

– – –

Har juniormedlemmer stemmeret?

Ja. Med mindre andet er anført i en forenings vedtægter – og det er ikke tilfældet i Chess House’ vedtægter – gælder de almindelige foreningsretlige grundsætninger, og det følger heraf, at alle medlemmer har stemmeret, herunder også juniormedlemmer, og sædvanligvis udøves denne stemmeret af en forælder. Kilde: DGI

– – –

Hvorfor ikke koncentrere sig om at aktivere skakspillerne i Aarhus?

I Chess House arbejder vi hele tiden på at skabe gode aktiviteter for skakspillerne, og hvis man bare har fulgt lidt med i 2018/2019, har det ikke skortet på muligheder for at deltage i spændende ting, hvis man interesserer sig for skak.

Vi har ikke på noget tidspunkt i den periode ønsket at konkurrere med lokale klubber, tværtimod har vi arbejdet ihærdigt på at skabe et samarbejde, hvilket også er lykkes i rimeligt omfang; Rom blev jo som bekendt ikke bygget på en dag. Vores opgave i Chess House er ikke at støvsuge alle skakspillere i Aarhus for at sikre vores egne arrangementer, men i stedet se på om det samlede skaktilbud i Aarhus kan tilfredsstille de lokale spillere og i den forbindelse bidrage med det, vi kan.

Det kan dog ikke komme som en overraskelse, at tallene også viser, at det er en forholdsvis lille del af de aktive brugere i Chess House, der rent faktisk kommer fra Aarhus, hvilket kan undre. Til gengæld kommer der så mange Aarhusianske skakspillere til henholdsvis Aarhus/Skolernes og Nordres klubaftener, og det er som det skal være.

– – –

Stil et spørgsmål

Bestyrelsen i Chess House tager gerne imod nye spørgsmål, og vil løbende opdatere denne liste med ofte stillede spørgsmål. Hvis du har et spørgsmål, kan du anonymt stille det i formularen herunder. Vi forbeholder os dog retten til at vurdere relevansen af spørgsmålet, før vi lægger det op, og/eller omformulere det og eventuelt inkludere det i svar til andre svar indenfor samme emne.